Calendario de Renovación do Consello Escolar

De acordo coa Resolución de 7 de setembro de 2012, da dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros de educación non universitaria a XUNTA ELECTORAL deste centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar dos diferentes Sectores: pais, nais, mestres e PAS.

Constitución da mesa electoral para a elección dos representantes dos pais/nais por sorteo público 23 de novembro ás 11.15h.

 

O renovado Consello Escolar quedará constituído na reunión a celebrar na Sala de Profesores día 4 de decembro ás 17,00h