Titorías

Coa finalidade de informar ás familias sobre a marcha dos seus fillos e fillas na súa aprendizaxe e formación, os Profesores Titores e as Profesoras Titoras, establecen os seguintes horarios de atención e titorías:

Aquelas familias que, por algún motivo, non poidan facer uso das Titorías nos devanditos días e horarios, deberán poñerse en contacto co Profesor Titor ou Profesora Titora para fixar a data da entrevista.

Para ter unha entrevista cos Profesores Titores e Profesoras Titoras, debe solicitarse con tres días de antelación para poder recabar dos outros Profesores e Profesoras, que interveñen na formación, os informes sobre o alumno ou alumna en cuestión.

Horarios de titorías